Vážení zákazníci, vítame Vás na našom novom webe! Za nedostatky sa ospravedlňujeme, pilne pracujeme na ich dokončení.

Košík
Produkt pridaná Produkt aktualizovaný Produkt odstránený

Žiadne produkty v košíku.

Doprava zdarma nad 39€
3D Secure platba
Dobierka
Tovar skladom

Štatút súťaže na Facebookovej stránke Mirror

Súťaž o set náramku a prívesku z kolekcie Pandora Moments'

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: RedDot, s.r.o.

Sídlo: Európska trieda 9/2506, 040 13 Košice

IČO: 45 493 057

DIČ: 2023019372

Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Vložka číslo: 25519/V

  1. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 17.1.2022 9:00 hod. do 31.1.2022 14:00 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.  

  1. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá má aktívny Facebookový profil.

  1. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže sledoval Facebook stránku Mirror, a aby do komentára napísal, aký je jeho najobľúbenejší šperk. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz. 

  1. Výhra

Výhrou v súťaži je Pandora Moments náramok ,,Srdce" 599285C00 a Pandora Moments visiaci prívesok "Zámok a kľúč" 790088C01 v celkovej hodnote 128 €.

  1. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi prihlásených účastníkov, ktorí splnili podmienky podľa bodu 3. a 4., pomocou online žrebovacieho nástroja. 

Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaží súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebook stránke Mirror v komentári súťažného príspevku. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 3 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. 

Upozornenie: V žiadnom prípade na potvrdenie výhry nebudeme požadovať akékoľvek citlivé údaje z platobných kariet súťažiacich. Prípadný pokus o získanie takýchto údajov od falošných stránok, prosím, okamžite nahláste. Na doručenie výhry nám bude stačiť doručovacia adresa súťažiaceho.

  1. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. 

  1. Ochrana osobných údajov 

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súťažiaci vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Zároveň súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na Facebooku Mirror v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku. 

  1. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Meta (Facebook) nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Meta takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Meta a nie je s Meta inak spojená. 

V Košiciach, dňa 11.1.2022

 RedDot, s.r.o.

cross